20170920225147de6.jpg 170907 (193)タツリキショップ_左雄町、→山田穂