20160828220402556.jpg 160828 (107)遠野ホップ収穫祭IBUKI(IPA)